Đà Nẵng Agri » Tưới nhỏ giọt

Đầu tưới nhỏ giọt (11)

Ống tưới nhỏ giọt (29)