Đà Nẵng Agri » Tưới nhỏ giọt » Ống tưới nhỏ giọt

Tưới nhỏ giọt Azud (1)

Tưới nhỏ giọt DIG (5)

Tưới nhỏ giọt Irritec (8)

Tưới nhỏ giọt Netafim (6)

Tưới nhỏ giọt Rivulis (9)