Các loại thiết bị châm phân như Ventury, định lượng chính xác Piston, châm phân tự động.

Đà Nẵng Agri » Thiết bị châm phân

Máy châm phân tự động Azud (6)

Thiết bị châm phân Arka (5)

Thiết bị châm phân Aytok (1)

Thiết bị châm phân EZ-FLO (4)

Thiết bị châm phân Mixtron (4)