Các sản phẩm ống PE và phụ kiện đi kèm sử dụng cho hệ thống tưới.

Đà Nẵng Agri » Ống nước & phụ kiện

Ống mềm LDPE Dekko (3)

Ống mềm LDPE DIG (3)

Ống mềm tải nước (3)

Ống PE Azud (4)